Registrovat  

Tato pravidla členství v klubu - klubovém řádu upravují fungování klubu a vymezují práva a povinnosti provozovatele klubu a členů klubu, případně osob registrovaných v Klubu, kterým nebyl přidělen status člena klubu.

I. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

V tomto článku jsou pro účely tohoto klubového řádu stanoveny definice některých základních pojmů, které platí pro celé znění tohoto klubového řádu a zároveň pro znění členské smlouvy, případně dalších smluv upravujících vztah členů klubu a registrovaných uživatelů k provozovateli klubu, pokud na znění tohoto klubového řádu znění takové smlouvy odkazuje.

KLUB – Klubem je zájmové sdružení osob bez právní subjektivity, který funguje především prostřednictvím webového portálu www.investclub.cz, a který je provozován provozovatelem. Klub neustanovuje samosprávné orgány.

PROVOZOVATEL – Provozovatelem KLUBU je společnost InvestClub International s.r.o., se sídlem Žamberská 151, Praha 9 – Letňany, IČ 248 00 384. Provozovatel KLUBU je zároveň vlastníkem KLUBU a domény www.investclub.cz a dále veškerého know-how s provozem KLUBU spojeného.

KLUBOVÝ ŘÁD – Klubový řád je souhrn pravidel, která upravují vztahy mezi PROVOZOVATELEM a členy KLUBU, popř. registrovanými uživateli. Klubový řád je v aktuálním znění přístupný na webovém portálu www.investclub.cz

ČLEN KLUBU – Člen klubu je registrovaný uživatel, který má s PROVOZOVATELEM uzavřenu platnou Smlouvu o vzniku členství v KLUBU. Člen klubu je nad rámec práv a povinností stanovených v KLUBOVÉM ŘÁDU oprávněn k přístupu do neveřejných sekcí webového portálu a k přístupu k neveřejným nabídkám, včetně podrobnějších informací o nich. Člen klubu je zároveň vázán mlčenlivostí v souvislosti s poskytovanými informacemi.

ČLENSKÁ SMLOUVA – Členská smlouva neboli smlouva o vzniku členství je písemný dokument oboustranně upravující práva a povinnosti mezi ČLENEM KLUBU a PROVOZOVATELEM. Členská smlouva zakládá mimo jiné právo na přístup do neveřejných sekcí webu.

REGISTROVANÝ UŽIVATEL – Registrovaným uživatelem je osoba, která se registrovala na řádně ověřena dle metodiky KLUBU.

INVESTICE – Investicemi se rozumí investiční příležitosti zveřejněné na webovém portálu KLUBU popř. další příležitosti v nabídce PROVOZOVATELE.

WEBOVÝ PORTÁL – Webovým portálem se rozumí webové rozhraní KLUBU – www.investclub.cz a jeho další aplikace, komponenty apod.

PARTNER – Partnerem KLUBU jsou osoby, které s provozovatelem vykonávají dlouhodobou spolupráci na základě vzájemných dohod. Partnerem KLUBU jsou osoby, které do sekce INVESTIC přidávají nabídky svých odborných služeb souvisejících s investováním. Těmito partnery mohou být např. prodejci, poradci a specialisté v oblasti investičních kamenů, nemovitostí, investičních portfolií či jiných příležitostí.

TVŮRCE PROJEKTU – Tvůrce projektu je REGISTROVANÝ UŽIVATEL, popř. jiná osoba, která má zájem do nabídky KLUBU přidat vlastní novou INVESTICI či projekt.

PROJEKT – Projektem je nový podnikatelský, investiční či jiný záměr, popř. nabídka rámcových služeb souvisejících s investováním, jehož tvůrce/distributor má zájem takový projekt umístit do seznamu INVESTIC.

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR – Za podnikatelský záměr se považuje TVŮRCEM PROJEKTU nově navrhovaný PROJEKT či INVESTICE.

II. KLUB A PROVOZ KLUBU

2.1. KLUB byl vytvořen jako internetová platforma, prostřednictvím které její uživatelé mohou vyhledávat zajímavé investiční příležitosti tak, aby vhodným způsobem mohli zhodnotit své finanční prostředky. Počet registrací v KLUBU není početně omezen. REGISTROVANÝM UŽIVATELEM se může stát kdokoliv, kdo má zájem o investování nebo nabízí projekt k investování.
2.2. REGISTROVANÝM UŽIVATELEM se může kterákoliv osoba starší 18 let se zájmem o netradiční investiční příležitosti, která vysloví souhlas se zněním KLUBOVÉHO ŘÁDU a zaváže se dodržovat z něj vyplývající povinnosti.
2.3. Pro vznik základní registrace a získání statutu REGISTROVANÉHO UŽIVATELE je nutné vyplnit registrační formulář v příslušné sekci WEBOVÉHO PORTÁLU.
2.4. Registrace nového REGISTROVANÉHO UŽIVATELE je potvrzena otevřením odkazu v uvítacím dopise, který nový uživatel obdrží v elektronické podobě, a následným telefonickým ověřením uživatele ze strany PROVOZOVATELE. Statut REGISTROVANÉHO UŽIVATELE vzniká teprve po úspěšném ověření kontaktních údajů ze strany PROVOZOVATELE. REGISTROVANÝM UŽIVATELEM se nemůže stát osoba, která zadá chybné či nepravdivé údaje.
REGISTROVANÝ UŽIVATEL v případě realizace INVESTICE či vložení prostředků do PROJEKTU přebírá na sebe veškerá investiční a podnikatelská rizika z toho plynoucí. PROVOZOVATEL nezkoumá odbornost či investiční zdatnost REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ. Vyplněním a odesláním registračního formuláře REGISTROVANÝ UŽIVATEL prohlašuje, že má zkušenost s obchodováním s cennými papíry ve smyslu Zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.
2.5. PROVOZOVATEL, ČLENOVÉ KLUBU a REGISTROVANÍ UŽIVATELÉ nepodporují nelegální PROJEKTY a INVESTICE (např. obchod s drogami, projekty podporující násilí, praní špinavých peněz apod.) a dále nepodporují PROJEKTY, které nejsou v souladu s daňovými zákony ČR a EU a dále projekty odporující běžným morálním zásadám společnosti.
2.6 Veškerá komunikace mezi PROVOZOVATELEM a REGISTROVANÝM UŽIVATELEM bude probíhat prostřednictvím elektronické komunikace nebo telefonického hovoru. Stejným způsobem bude probíhat komunikace mezi PROVOZOVATELEM a ČLENEM KLUBU, pokud KLUBOVÝ ŘÁD nebo ČLENSKÁ SMLOUVA nestanoví jinak.
2.7. INVESTICE a PROJEKTY uvedené v nabídce KLUBU jsou určeny výlučně ČLENŮM KLUBU a REGISTROVANÝM UŽIVATELŮM. Jejich další šíření, nabízení, napodobování a prezentování vlastním jménem bez vědomí a souhlasu PROVOZOVATELE je výslovně zakázáno.

III. PRÁVA A POVINNOSTI REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

3.1. REGISTROVANÝ UŽIVATEL je povinen uvádět při registraci pouze platné a pravdivé údaje.
3.2. REGISTROVANÝ UŽIVATEL je povinen dodržovat obecně platné zásady etiky a profesionality.
3.3. REGISTROVANÝ UŽIVATEL je povinen se vyvarovat použití prostředků a aktivit poškozujících přímo či nepřímo KLUB a PROVOZOVATELE, pověst nebo důvěryhodnost KLUBU, PROVOZOVATELE, PARTNERŮ, ČLENŮ KLUBU nebo ostatních REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ.
3.4. REGISTROVANÝ UŽIVATEL je povinen respektovat vzájemnou anonymitu ČLENŮ KLUBU a ostatních REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ. Prostřednictvím WEBOVÉHO PORTÁLU nelze navázat kontakty s dalšími REGISTROVANÝMI UŽIVATELI či ČLENY KLUBU.
3.5. Případnou změnu kontaktních údajů je REGISTROVANÝ UŽIVATEL povinen PROVOZOVATELI včas nahlásit. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu komunikace s REGISTROVANÝM UŽIVATELEM v případě nenahlášení změny kontaktních údajů.
3.6. Registrace REGISTROVANÉHO UŽIVATELE může být kdykoliv zrušena na jeho žádost.
3.7. REGISTROVANÝ UŽIVATEL je povinen chránit proti zneužití a vyzrazení své přihlašovací údaje. V případě ztráty či zneužití přihlašovacích údajů je REGISTROVANÝ UŽIVATEL povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit PROVOZOVATELI.
3.8. Chyby, nedostatky či připomínky k webovému rozhraní KLUBU, přístupným aplikacím či obsahu WEBOVÉHO PORTÁLU je REGISTROVANÝ UŽIVATEL povinen přednostně oznamovat PROVOZOVATELI prostřednictvím k tomu určených formulářů.
3.9. REGISTROVANÝ UŽIVATEL je oprávněn jako TVŮRCE PROJEKTU vnášet do KLUBU nové INVESTICE a PROJEKTY způsobem stanoveným v článku VI. KLUBOVÉHO ŘÁDU.

IV. ČLENSTVÍ V KLUBU

4.1. Členství v KLUBU vzniká výlučně REGISTROVANÉMU UŽIVATELI, který s PROVOZOVATELEM platně uzavřel ČLENSKOU SMLOUVU, na základě které jej PROVOZOVATEL za ČLENA KLUBU přijal. Na vznik členství v KLUBU neexistuje právní nárok. PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo odmítnout žádost o přijetí za ČLENA KLUBU bez udání důvodu.
4.2. Kterýkoliv REGISTROVANÝ UŽIVATEL je oprávněn zažádat o přijetí za ČLENA KLUBU prostřednictvím rozhraní WEBOVÉHO PORTÁLU v sekci „Neveřejné investice“.
4.3. Podmínkou vzniku členství v KLUBU je absolvování osobního pohovoru se zástupcem PROVOZOVATELE za účelem prověření investorských zkušenosti REGISTROVANÉHO UŽIVATELE a posouzení případného přínosu členství pro REGISTROVANÉHO UŽIVATELE.
4.4. ČLENSKÁ SMLOUVA stanoví další podmínky nad rámec práv a povinností uvedených v KLUBOVÉM ŘÁDU, zejména pak podrobněji upravuje vzájemné závazky mlčenlivosti, které jsou podmínkou poskytování informací o příležitostech umístěných v neveřejné sekci WEBOVÉHO PORTÁLU. ČLENSKÁ SMLOUVA má v odlišnostech vždy přednost před ustanoveními KLUBOVÉHO ŘÁDU.
4.5. Členství v KLUBU není zpoplatněno.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ KLUBU

5.1. Pro ČLENY KLUBU platí přiměřeně ustanovení článku III. KLUBOVÉHO ŘÁDU. Ustanovení tohoto článku KLUBOVÉHO ŘÁDU mají ve vztahu k ustanovením článku III. KLUBOVÉHO ŘÁDU povahu ustanovení speciálních a v odlišnostech mají přednost před ustanoveními článku III. KLUBOVÉHO ŘÁDU.
5.2. ČLEN KLUBU je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých dokumentech, informacích, přihlašovacích údajích a skutečnostech, které mu PROVOZOVATEL předá, jinak sdělí, nebo umožní získat v souvislosti s členstvím v KLUBU.
5.3. ČLEN KLUBU je oprávněn využívat všechna oprávnění přiznaná ČLENŮM KLUBU jako jsou přístup do neveřejné sekce WEBOVÉHO PORTÁLU a přednostní poskytování informací o nových INVESTICÍCH a PROJEKTECH.
5.4. ČLEN KLUBU je oprávněn účastnit se společenských akcí pořádaných KLUBEM.
5.5. ČLEN KLUBU je oprávněn vznášet náměty a připomínky k aktivitám a fungování KLUBU.
5.6. Podmínky skončení členství v KLUBU a další práva a povinnosti ČLENA KLUBU a PROVOZOVATELE stanoví ČLENSKÁ SMLOUVA.

VI. POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ PODNIKATELSKÝCH ZÁMĚRŮ

6.1. PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR může navrhnout kterýkoliv REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ČLEN KLUBU jeho zadáním prostřednictvím WEBOVÉHO PORTÁLU v sekci „Hledám investora“.
6.2. Při zadávání PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU je TVŮRCE PROJEKTU povinen postupovat v souladu s pokyny v doprovodném textu a v souladu se strukturou vstupních formulářů.
6.3. Vložením PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU dojde k jeho uložení v databázi PROVOZOVATELE. Z databáze je PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR postoupen k analýze a zpracování.
6.4. Vložení, analýza a zpracování PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU ze strany PROVOZOVATELE není zpoplatněna. V průběhu schvalování však může být TVŮRCI PROJEKTU doporučena a nabídnuta doplňková placená služba, jako je konzultace PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU nebo odborné vypracování PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU. Ceník služeb je v aktuálním znění ke stažení na WEBOVÉM PORTÁLU.
6.5. Na základě analýzy může být projekt zamítnut, postoupen k dalšímu bezplatnému posouzení (ekonomickému, technickému, právnímu, organizačnímu apod.), nebo přijat ke zpracování. K dalšímu posouzení je PROVOZOVATEL oprávněn požadovat po TVŮRCI PROJEKTU doložení dalších informací a dokumentů potřebných k vyhodnocení přijatelnosti PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU a rizik z něj plynoucích, zejména pak detailní podnikatelský plán. PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR může být zároveň konzultován s externími odborníky.
6.6. Na žádost TVŮRCE PROJEKTU může být v důvodných případech mezi PROVOZOVATELEM a TVŮRCEM PROJEKTU smluvně ošetřeno nakládání s důvěrnými informacemi, dokumenty a obchodním tajemstvím.
6.7. Na základě dalšího posouzení bude PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR PROVOZOVATELEM schválen, schválen s úpravami, nebo zamítnut.
6.8. PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR nebude TVŮRCI PROJEKTU schválen bez předchozího osobního posouzení TVŮRCE PROJEKTU ze strany PROVOZOVATELE..
6.9. Schválený PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR může být dle dohody TVŮRCE PROJEKTU a PROVOZOVATELE:

- zveřejněn na WEBOVÉM PORTÁLU jako příležitost pro REGISTROVANÉ UŽIVATELE,
- umístěn na WEBOVÉM PORTÁLU v sekci neveřejné investice výlučně jako příležitost pro ČLENY KLUBU,
- nabídnut neveřejně pouze předem vybranému okruhu investorů,
- financován nebo spolufinancován prostřednictvím zdrojů PROVOZOVATELE nebo s ním propojených osob.

6.10. TVŮRCE PROJEKTU je v každém okamžiku schvalovacího procesu vlastníkem PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU a PROVOZOVATEL není oprávněn s ním bez souhlasu TVŮRCE PROJEKTU jakkoliv nakládat ani o něm poskytovat informace jakýmkoliv třetím osobám.
6.11. TVŮRCE PROJEKTU je v důvodných případech oprávněn žádat PROVOZOVATELE o posouzení PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU ve zvláštním režimu odlišném od obecného postupu.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

7.1. PROVOZOVATEL není oprávněn bez předchozího výslovného souhlasu poskytnout jakékoliv informace o REGISTROVANÉM UŽIVATELI ani jeho aktivitách v KLUBU žádné třetí osobě. Provozovatel je povinen shromažďovat informace o REGISTROVANÉM UŽIVATELI výlučně pro účely vlastních marketingových a obchodních analýz, dále pro účely zajištění vybraných investičních příležitostí. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří informace poskytnuté smluvním obchodním partnerům PROVOZOVATELE, kteří se ve vztahu k PROVOZOVATELI zavážou dodržovat mlčenlivosti o těchto informacích ve stejném rozsahu. Ustanovením věty první tohoto bodu KLUBOVÉHO ŘÁDU není dotčeno oprávnění PROVOZOVATELE uvedené v bodu 9.2. KLUBOVÉHO ŘÁDU.
7.2. PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla fungování KLUBU. O chystaných změnách je PROVOZOVATEL povinen REGISTROVANÉ UŽIVATELE vždy předem informovat.
7.3. PROVOZOVATEL je povinen postupovat při správě KLUBU a nabídek INVESTIC a PROJEKTŮ s maximální odbornou péči a za všech okolností jako správce KLUBU vystupovat profesionálně.
7.4. Při realizaci INVESTICE nebo PROJEKTU PROVOZOVATEL negarantuje míru zhodnocení vložených prostředků ani poskytuje krytí podnikatelských a investičních rizik. PROVOZOVATEL dále neodpovídá za výpadek funkčnosti WEBOVÉHO PORTÁLU ani za případné chyby v uveřejněných nabídkách INVESTIC a PROJEKTŮ.
7.5. Veškerá shora uvedená práva a povinnosti PROVOZOVATELE ve vztahu k REGISTROVANÝM UŽIVATELŮM jsou platná též ve vztahu k ČLENŮM KLUBU, pokud KLUBOVÝ ŘÁD nebo ČLENSKÁ SMLOUVA nestanoví jinak.

VIII. CENÍK SLUŽEB

8.1. ČLENŮM KLUBU a REGISTROVANÝM UŽIVATELŮM poskytované placené služby a jejich ceny jsou uvedeny v ceníku služeb, jehož aktuální znění je uveřejněno na WEBOVÉM PORTÁLU. Jiné služby poskytované KLUBEM, než uvedené v ceníku služeb, jsou bezplatné.
8.2. V případě, kdy povaha služby vyžaduje zpoplatnění (především z důvodů vícenákladů na straně PROVOZOVATELE), je PROVOZOVATEL povinen o této skutečnosti předem informovat ČLENA KLUBU nebo REGISTROVANÉHO UŽIVATELE, jehož se zpoplatnění služby týká. ČLEN KLUBU nebo REGISTROVANÝ UŽIVATEL je oprávněn poskytnutí takové služby odmítnout.
8.3. Vyjma zákonem stanovených výjimek je PROVOZOVATEL plátcem daně z přidané hodnoty.

IX. SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

9.1. V případě porušení podmínek KLUBOVÉHO ŘÁDU může PROVOZOVATEL uplatnit následující postihy:

- dočasně omezit funkce profilu REGISTROVANÉHO UŽIVATELE nebo ČLENA KLUBU,
- zrušit registraci REGISTROVANÉHO UŽIVATELE nebo členství v KLUBU bez náhrady.

9.2. V případě závažného či opakovaného porušování podmínek KLUBOVÉHO ŘÁDU (zejména dochází-li k přímému poškozování KLUBU, PROVOZOVATELE, PARTNERŮ, ČLENŮ KLUBU nebo ostatních REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ či jejich dobrého jména) je PROVOZOVATEL dále oprávněn umístit informaci o takovém prohřešku včetně údajů o osobě, která tato pravidla porušila, veřejně na WEBOVÉM PORTÁLU.
9.3. Veškeré prohřešky proti pravidlům KLUBOVÉHO ŘÁDU budou přednostně řešeny domluvou. PROVOZOVATEL uplatní postihy teprve poté, kdy řešení domluvou bude neúčelné.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S veškerými informacemi poskytnutými PROVOZOVATELI bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Registrací přes WEBOVÝ PORTÁL uděluje REGISTROVANÝ UŽIVATEL PROVOZOVATELI souhlas se zpracování svých osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení shora uvedeného zákona o ochraně osobních údajů pouze za účelem vyplývajícím z KLUBOVÉHO ŘÁDU.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo kdykoliv i bez udání důvodů zrušit registraci REGISTROVANÉHO UŽIVATELE.
11.2. Bez dalšího dochází k zániku registrace REGISTROVANÉHO UŽIVATELE v těchto případech:

- na základě žádosti REGISTROVANÉHO UŽIVATELE,
- úmrtím či zánikem REGISTROVANÉHO UŽIVATELE,
- zánikem PROVOZOVATELE,
- zrušením KLUBU.

11.3. Zánik členství v KLUBU pro ČLENY KLUBU se řídí příslušnými ustanoveními ČLENSKÉ SMLOUVY.
11.4. PROVOZOVATEL je oprávněn znění KLUBOVÉHO ŘÁDU kdykoliv změnit, přičemž o takové změně je povinen vždy s dostatečným předstihem REGISTROVANÉ UŽIVATELE informovat.

Znění KLUBOVÉHO ŘÁDU platné ke dni 18.2.2011